1. CodeIgniter là gì?

CodeIgniter (sẽ được viết tắt là CI) là một kiểu framework phát triển ứng dụng được dùng để hỗ trợ trong việc xây dựng một trang web bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Mục tiêu chính của CI là nhằm hỗ trợ các nhà phát triển có thể xây dựng mới một dự án một cách nhanh chóng. CodeIgniter có hàng loạt các thư viện hữu ích phục vụ cho các tác vụ thông dụng và cơ bản, đồng thời cung cấp một giao diện và cấu trúc logic tốt, đơn giản để tiếp cận và sử dụng các thư viện đó. Từ đó, nhà phát triển chỉ cần tập trung tối đa vào những gì dự án cần, và cũng giảm thiểu đi thời gian lập trình cho từng tác vụ dự án cần.

Dựa theo góc nhìn kỹ thuật và kiến trúc, CI được tạo ra với những mục tiêu sau:

 • Khởi tạo động: Trong CI, các thành phần sẽ được tải và thực thi khi được yêu cầu chứ không được khai báo toàn hệ thống. Tất cả trong hệ thống chỉ là những tài nguyên cốt lõi nhất nên sẽ vận hành rất nhẹ nhàng và không có quá nhiều thay đổi thêm nào.
 • Liên hệ rời rạc: Sự liên hệ là chỉ mức độ các thành phần phụ thuộc vào nhau. Việc các thành phần càng ít phụ thuộc vào nhau thì sẽ càng dễ tái sử dụng và hệ thống sẽ trở nên linh hoạt hơn.
 • Thành phần duy nhất: Sự duy nhất là chỉ việc các thành phần được xây dựng có mục đích rõ ràng. Trong CI, các lớp và hàm được xây dựng để xử lý ở mức tự động cao, cho phép vận dụng ở mức độ cao nhất.

2. Mô hình Model-View-Controller

CI được xây dựng dựa trên mô hình phát triển Model-View-Controller (hay MVC). MVC là phương thức tiếp cận cho phép tách riêng phần logic và hiển thị của ứng dụng.

 • Model: là thể hiện cho cấu trúc dữ liệu của ứng dụng. Các lớp thuộc model sẽ chứa các hàm phục vụ cho việc tạo mới, cập nhật, xóa và lấy dữ liều trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng.
 • View: là nơi chứa các thông tin sẽ được hiển thị ra cho người dùng xem. Một view thường là cả một trang của website, nhưng trong CI thì view có thể chỉ là một phần nhỏ như là header hay footer của trang web. Hoặc cũng có thể là một trang RSS hoắc bất cứ một loại trang web nào.
 • Controller: hoạt động như một trung gian giữa model, view và các tài nguyên khác cần đẻ xử lý một yêu cầu HTTP hay để tạo ra một trang web hoàn chỉnh đến người dùng.

CI không được xây dựng hẳn theo đúng MVC, vì thế nếu như khi xây dựng một website không cần dùng nhiều đến cơ sở dữ liệu (ví dụ một trang web tĩnh với nội dung cố định) thì ta có thể bỏ model đi và chỉ làm view và controller.

3. Cơ bản về framework CodeIgniter

3.1 Cài đặt

 • Lên trang chủ của CI và cài về gói cài đặt
 • Mở gói cài đặt đã tải về
 • Đưa các thư mục và file đã mở ra từ bước 2 lên server. Nếu là trên local server thì sẽ là ở trong file httdocs. Nếu ở server khác hãy đưa lên đúng thư mục cần.
 • Vào application/config và mở file config.php với một trình đọc text bất kỳ. Hãy điền những thông tin cần thiết để cấu hình website: đường dẫn, session.
 • Nếu có sử dụng cơ sở dữ liệu, hãy vào application/config và mớ file database.php. Hãy điển các thông tin cần để có thể kết nối đến cơ sở dữ liệu thích hợp.

3.2 Cấu trúc thư mục

Dưới đây là hình ảnh và tất cả thư mục có trong CI.

php

 • Application: thư mục này chứ tất cả các dữ liệu và code của dự án sẽ làm.
  • Controller: thư mục chứa các file controller.
  • Model: thư mục chứa các file model.
  • View: thư mục chứa các file view.
  • Config: thư mục chưa các file cấu hình để chạy hệ thống như config.php, database.php, rout.php,…
  • Third_party: thư mục chưa các thư viện của bên thứ 3 phát triển có thể tích hợp vào CI.
  • Language: thư mục chứa các file ngôn ngữ, giúp tạo ra một ứng dụng đa ngôn ngữ.
  • Libraries: thư mục chưa các thư viện mới mà nhà phát triển muốn thêm vào để sử dụng ngoài các thư viện đã có sẵn của CI.
 • System: thư mục chứa file hệ thống của CI.
 • User_guide: thưc mục chứ các file hướng dẫn sử dụng CI.

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>