1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Ruby

Ruby là một ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng, được phát triển bởi Yukihiro Matsumoto (“Matz”) vào tháng Hai năm 1993 và các phiên bản alpha đầu tiên của Ruby đã được phát hành vào tháng Mười Hai năm 1994. Cú pháp bị ảnh hưởng từ Ada và Perl với các đặc tính hướng đối tượng của Smalltalk, và cũng chia sẻ một số đặc tính với Python, Lisp, Dylan và CLU.

Các bạn có thể tìm hiểu lịch sử phát triển cũng như các phiên bản của ngôn ngữ lập trình Ruby tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_(programming_language)

Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mỗi giá trị trong Ruby là một đối tượng, ngay cả những thứ nguyên thủy nhất: “string”, “numbers” và thậm chí cả “true” và “false”.

Ngôn ngữ Ruby có đặc điểm là chạy không cần biên dịch(giống ngôn ngữ lập trình PHP). Ngoài ra, Ruby còn được nhiều hàm và nhiều thư viện hỗ trợ mạnh mẽ như: HTTP, JSON, SOAP, Gem…, các bạn có thể xem thêm các thư viện hỗ trợ tại: https://www.ruby-toolbox.com/

2.Ngôn ngữ lập trình Ruby khác những ngôn ngữ khác như thế nào?

Biến số:

Local variables (biến địa phương): variable_name
Global variables (biến toàn cục): $variable_name
Instance variables (biến cá thể): @variable_name
Class variables (biến của lớp): @@variable_name
Constant (hằng số): VARIABLE_NAME

Các kiểu dữ liệu

Numeric: Integer, Float
String
Arrays
Hashes
Classes

Cấu trúc điều khiển

if expression
unless expression
if-elsif-else expression
short-if expression
case expression

Vòng lặp

while
until
for
upto, downto, times, step, each, collect, select, reject.

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>