Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank


[Lưu ý về điều khoản sử dụng và miễn trừ trách nhiệm đối với website này]
・Thông tin trên Chart này dựa trên nguồn thông tin công khai về tỉ giá chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Vietcombank.
・Việc sử dụng site này là trách nhiệm riêng của người dùng.
・Công ty TTM sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ nguồn thông tin trên website này do phía người dùng. Ngoài ra, TTM cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin thu được từ những website khác mà có link liên kết đến website này. (Bao gồm cả các liên kết từ website này)
・Công ty TTM có quyền thay đổi toàn bộ hay một phần nội dung được đăng tải trên website này mà không cần phải thông báo trước cho người dùng. Hơn nữa, TTM cũng không có trách nhiệm phải cập nhật website này. 2

Close